1.
کتاب سازشناسی کودک
کتاب سازشناسی کودک
پدیدآورنده: عبدالعلی باقری نژاد، پریسا یوسف (مترجم)
ناشر: باقری نژاد، عبدالعلی – 1383
2.
آموزش مقدماتی تنبور
آموزش مقدماتی تنبور
پدیدآورنده: عبدالعلی باقری نژاد
ناشر: زرین مهر – 1382
3.
آموزش مقدماتی سه تار
آموزش مقدماتی سه تار
پدیدآورنده: عبدالعلی باقری نژاد
ناشر: زرین مهر – 1383
4.
آموزش دف
آموزش دف
پدیدآورنده: عبدالعلی باقری نژاد
ناشر: زرین مهر – 1382